Opleidingen en Trainingen

  Inschrijvingsvoorwaarden AB Oost Vakwerk College

  1. Algemeen
  Op alle overeenkomsten van het AB Oost VakWerkcollege zijn de Algemene voorwaarden van de Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrjifsverzorging u.a. van toepassing , behoudens voor zover daarvan in deze inschrijvingsvoorwaarden is afgeweken of toepassing ervan niet mogelijk is.     
  Door inschrijving voor een opleiding/training van AB Oost VakWerkcollege verklaart de deelnemer akkoord te gaan met genoemde Algemene voorwaarden en deze inschrijvingsvoorwaarden.
  Het AB Oost Vakwerkcollege kan ook opleidingen/trainingen van derden aanbieden. In dat geval kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

  2. Inschrijving
  Inschrijving vindt plaats via de website: www.aboostvakwerkcollege.nl. Zodra het inschrijfformulier is ontvangen, zendt AB Oost VakWerkcollege de deelnemer een bevestiging. Mocht de opleiding/training volgeboekt zijn, dan plaatst AB Oost VakWerkcollege de deelnemer op een wachtlijst, waarvan de deelnemer bericht ontvangt.

  3. Betalingen
  De opleidingskosten dient de deelnemer vóór het begin van de opleiding/training volledig te hebben betaald. Indien niet tijdig, danwel niet volledig is betaald is AB Oost Vakwerkcollege gerechtigd de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten tot ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Voorts is AB Oost VakWerkcollege gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met de deelnemer te beëindigen. Alle kosten voortvloeiende uit het incasseren van de betalingsachterstand, komen zowel in als buiten rechte, volledig voor rekening van deelnemer.

  4. Annulering/beeindiging
  4.1. Annulering door deelnemer
  Tot 8 werkdagen voorafgaande aan de dag waarop de eerste bijeenkomst plaatsvindt kan de inschrijving worden geannuleerd. Annulering dient schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail te gebeuren.
  Indien de annulering binnen de termijn van 8 dagen plaatsvindt is AB Oost VakWerkcollege  genoodzaakt de helft van de verschuldigde opleidingskosten aan de deelnemer in rekening te brengen.

  4.2. Annulering door AB Oost VakWerkcollege
  Mocht AB Oost VakWerkcollege besluiten de opleiding/training te annuleren, dan ontvangt de deelnemer daarvan direct bericht en zal AB Oost VakWerkcollege, mocht door deelnemer reeds opleidingskosten zijn betaald, deze aan deelnemer restitueren.

  4.3. Tussentijdse beëindiging door deelnemer
  Tussentijdse beëindiging van de opleiding/training door deelnemer is niet mogelijk, tenzij sprake is van ernstige ziekte of calamiteiten. In die situaties dient de deelnemer een opzegtermijn in acht te nemen van 2 maanden, gedurende welke periode de deelnemer opleidingskosten verschuldigd is. Restitutie van teveel betaalde opleidingskosten vindt binnen 8 dagen na de beëindigingdatum plaats.

  4.4. Beëindiging van de opleiding/training
  De opleiding/training eindigt;
  - door het verstrijken van de termijn waarvoor de opleiding/training is aangegaan;
  - door opzegging als bedoeld in 4.3
  - bij wederzijds goedvinden van partijen 
  - in geval van overlijden van de deelnemer.

  5.   Examens, diploma’s en certificaten
  Indien een opleiding/training wordt gevolgd waarbij een examen wordt afgenomen, is dit een verplicht onderdeel van de opleiding. De kosten voor deelname aan een examen zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Het  AB Oost VakWerkcollege werkt voor het afnemen van examens veelal samen met andere instanties die examenbepalingen/-reglementen hanteren, die op dat moment voor de deelnemers van toepassing zijn. Het verstrekken van diploma’s, getuigschriften, etc., vindt plaats onder die bijzondere voorwaarden.

  6. Schorsing
  De deelnemer is verplicht de opleiding/training met maximale inzet en naar beste vermogen uit te voeren, bij gebreke waarvan AB Oost VakWerkcollege is te allen tijde gerechtigd is een deelnemer te schorsen.

  7.   Intellectuele eigendom
  Van het opleidings/trainingsmateriaal blijven alle rechten voorbehouden aan het AB Oost Vakwerkcollege en/of haar samenwerkingspartners. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AB Oost VakWerkcollege en/of haar samenwerkingspartners mag, behalve voor eigen studie, niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.